Veel zelfstandigen uit de fruitteeltsector (appelen, peren, aardbeien en kersen) kunnen in de tweede helft van het jaar 2021 met zware financiële moeilijkheden geconfronteerd worden ingevolge ongunstige weersomstandigheden eerder dit jaar (zoals vrieskou voor de appelen en peren in het voorjaar en onweersbuien onlangs voor de aardbeien en kersen). Voor deze zelfstandigen zijn er steunmaatregelen.

Om van deze steunmaatregelen te kunnen genieten, dient de zelfstandige (fruitteler van meerjarige gewassen) die schade heeft geleden door de weersomstandigheden, werkzaam te zijn in één van volgende sectoren (klasses) :

  • 01.21(0) – teelt van druiven
  • 01.24(0) – teelt van pit- en steenvruchten
  • 01.25(0) – teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten

1. Uitstel van betaling sociale bijdragen  

Je kan uitstel vragen voor de betaling van je voorlopige bijdrage van het derde en vierde kwartaal van 2021. Je bijdrage van het derde kwartaal 2021 moet uiterlijk op 30 september 2022 betaald worden, je bijdrage van het vierde kwartaal 2021 uiterlijk 15 december 2022.

De maatregel is van toepassing op elke zelfstandige uit één van de genoemde fruitteeltsectoren (appelen, peren, aardbeien of kersen), dus niet enkel van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten, die zware moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de ongunstige weersomstandigheden.

Het betalingsuitstel zal geen invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten, op voorwaarde dat je sociale bijdragen voor de betreffende kwartalen binnen de verlengde termijnen betaald zijn.

Het uitstel van betaling heeft enkel betrekking op de voorlopige sociale bijdragen en geldt niet voor regularisaties van voorafgaande periodes.

Een aanvraag moet gebeuren vóór 15/9/2021 (om voor het derde en vierde kwartaal van 2021 een uitstel van betaling te bekomen) en vóór 15/12/2021 (om voor het vierde kwartaal van 2021 een uitstel te bekomen).

Je kan een aanvraag indienen via het formulier uitstel betaling bijdragen fruitteeltsector wegens ongunstige weersomstandigheden.

2. Vermindering van voorlopige bijdragen

Wanneer je inkomsten dalen, kan je onder bepaalde voorwaarden een vermindering van je voorlopige bijdragen vragen.

Een aanvraag kan je indienen via je klantenbeheerder of via info@avixi.be

3. Een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen 

Ben je als zelfstandige in de fruitteeltsector getroffen zijn door ongunstige weersomstandigheden, dan geldt een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor de vrijstelling van bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2021.

Zelfstandigen in bijberoep komen hiervoor niet in aanmerking. Student-Zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep (art.37) komen alleen in aanmerking als ze minimum de bijdragen als hoofdberoep betalen.

Je kan een aanvraag indienen via het aanvraagformulier vrijstelling bijdragen fruitteeltsector wegens ongunstige weersomstandigheden (PDF).

Het ondertekende aanvraagformulier kan per gewone post of met email overgemaakt worden aan je klantenbeheerder of via info@avixi.be