Gepensioneerde


Wil je nog bijverdienen als zelfstandige na je pensioen? Binnen bepaalde grenzen en mits er aan een aantal formaliteiten is voldaan, mag je als gepensioneerde nog een zelfstandige activiteit uitoefenen of verderzetten.

Voor wie er is een inkomensgrens om bij te verdienen?

Er is geen inkomensgrens als je een gepensioneerde bent die minimaal 65 jaar oud is OF als je een beroepsloopbaan hebt van 45 jaar. Voor de categorie gepensioneerden die niet aan deze voorwaarde voldoen, blijven inkomensgrenzen behouden.

Ben je dus een gepensioneerde jonger dan 65 jaar met een loopbaan die minder dan 45 jaar bedraagt, dan moeten de inkomsten uit je zelfstandige activiteit beperkt worden. Ook als je alleen een overlevingspensioen geniet, moet je ongeacht de leeftijd je inkomsten beperken. Ben je een zelfstandige die geen pensioen ontvangt maar je echtgenote of echtgenoot ontvangt een gezinspensioen, dan moet je jouw inkomsten als zelfstandige ook beperken (ongeacht de leeftijd of het aantal loopbaanjaren). Zo niet, dan vervalt het gezinspensioen en wordt het vervangen door een alleenstaandenpensioen.

Tot 1 januari van het jaar van de 65ste verjaardag
Enkel rustpensioen of rust- en overlevingspensioen Enkel overlevingspensioen
Loopbaan < 45 jaar Loopbaan ≥ 45 jaar
Zonder kinderen ten laste 7 880 euro Geen beperking 18 347 euro
Met 1 kind ten laste

Verhoging per extra kind

11 820 euro

0 euro

Geen beperking

Geen beperking

27 521 euro

4 587 euro

Vanaf 1 januari van het jaar van de 65ste verjaardag
Enkel overlevingspensioen of enkel echtscheidingspensioen (Ook) rustpensioen
Zonder kinderen ten laste 22 760 euro Geen beperking
Met 1 kind ten laste

Verhoging per extra kind ten laste

27 685 euro

0 euro

Geen beperking

Geen beperking

Wat zijn de gevolgen als de inkomensgrens overschreden wordt?

Wanneer de toegelaten beroepsinkomensgrens overschreden wordt, dan wordt het pensioen met het percentage van overschrijding verminderd voor het betrokken jaar. Wanneer de toegelaten grens met tenminste 100% wordt overschreden, wordt de betaling van het pensioen voor dat jaar volledig geschorst en zullen de sociale bijdragen berekend worden aan het percentage van de niet-gepensioneerde zelfstandige. Wanneer je partner in geval van het gezinspensioen de inkomensgrens overschrijdt, zal het gezinspensioen herleid worden tot het pensioen als alleenstaande, ongeacht het bedrag of percentage van de overschrijding.

Bijverdienen op pensioen: hoeveel sociale bijdragen betaal je?

Wanneer je een pensioen ontvangt en je inkomsten onder de toegelaten inkomensgrens blijven, betaal je minder sociale bijdragen. Meestal betaal je 14,70% van je netto belastbaar beroepsinkomen als sociale bijdrage. Bij bepaalde pensioenen is dat een hoger bijdragepercentage.

Welke rechten bouw je op met bijverdienen als zelfstandige na je pensioen?

Als je een pensioen ontvangt, bouw je geen sociale rechten meer op – ook al betaal je nog sociale bijdragen. Heb je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, maar neem je je pensioen nog niet op? Dan bouw je sociale rechten op indien je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige minstens 16 861,46 euro bedraagt.

Welke aangifte moet je doen?

Elke beroepsactiviteit moet in principe gemeld worden bij de instelling die het pensioen toekent. Deze verplichting geld ook voor de huwelijkspartner van een persoon die een gezinspensioen ontvangt. Wanneer de aangifte van de zelfstandige activiteit van de gepensioneerde niet binnen de gestelde termijn gebeurt, wordt het pensioen geschorst gedurende 1 maand en bij herhaling gedurende 3 maanden.

Uitzondering: de begunstigde van een rust- of overlevingspensioen die de leeftijd van 65 jaar reeds bereikt heeft en die de eerste betaling van het pensioen reeds ontvangen heeft, is vrijgesteld van de voorafgaande aangifte.

Meer info?

Heb je een vraag over het bijverdienen als zelfstandige na je pensioen? De medewerkers van sociaal verzekeringsfonds avixi staan je graag te woord. Neem contact op.