Betalingsmoeilijkheden


Heb je het tijdelijk financieel wat moeilijker waardoor je ook voor je sociale bijdragen betalingsmoeilijkheden ondervindt? Het niet of laattijdig betalen van je sociale bijdragen leidt tot boetes. Je kan bovendien ook je sociale rechten uit je sociaal statuut verliezen.

Vrijstelling bijdragen

Hoe kan je een vrijstelling van de sociale bijdragen aanvragen?

De sociale bijdrage kan als zelfstandige een grote kost zijn, ook al is het een heel belangrijke want sociale bijdragen openen rechten in het sociaal statuut als zelfstandige. Als de betaling niet mogelijk is kan je onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van bijdragen vragen bij het RSVZ (het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen).

Je kan een aanvraag indienen wegens tijdelijke financiële of economische moeilijkheden. Zo kom je in aanmerking voor de vrijstelling van bijdragen als je het tijdelijk moeilijk hebt, door bijvoorbeeld een crisis in je sector, zonder dat je behoeftig hoeft te zijn. Dat tijdelijke aspect is wel heel belangrijk: zodra je toestand verbetert, kan je geen aanspraak meer maken op de vrijstelling.

Je moet dus het volgende aantonen:

  • Dat je in een financieel moeilijke situatie zit
  • Dat de situatie tijdelijk is
  • Dat je je sociale bijdragen als zelfstandige niet kan betalen

Sommige situaties tonen direct dat je je in een economisch moeilijk parket bevindt. Als je bijvoorbeeld een leefloon trekt, een inkomensgarantie voor ouderen krijgt, slachtoffer bent van een natuurramp of brand of bij gelijkaardige situaties, hoef je je toestand niet zelf aan te tonen.

Hoe dien je een aanvraag in?

Je aanvraag tot vrijstelling van je sociale bijdragen als zelfstandige is enkel geldig als je een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier tot vrijstelling van bijdragen indient dat beantwoordt aan de nieuwe regels.

Dat formulier kan je indienen:

Als je een aanvraag indient via avixi dan maken wij je aanvraag tot vrijstelling van bijdragen over aan het RSVZ, dat op zijn beurt een onderzoek start. Nadat evaluatie formuleert het RSVZ een gemotiveerd voorstel van beslissing. In het nieuwe systeem is er ook plaats om in beroep te gaan.

Als je niet akkoord gaat, dien je binnen de 12 werkdagen een verzoek in om je aanvraag mondeling toe te lichten. Je zal binnen de maand op je verzoek gehoord worden, waarna het RSZV een gemotiveerde definitieve beslissing neemt. Die krijg je via aangetekende zending toegestuurd. Na 12 werkdagen wordt de beslissing van het RSZV definitief en kan je geen verzoek meer indienen.

Opgelet: als je een vrijstelling aanvraagt, moet je eerst een vermindering van je voorlopige bijdragen aanvragen. Als je voldoet aan de voorwaarden van vermindering van voorlopige bijdragen, maar je vroeg die vermindering niet aan, kan het RSZV ervoor kiezen je aanvraag tot vrijstelling niet in overweging te nemen.

Wat met je sociale rechten?

Met je vrijstelling van sociale bijdragen hou je als zelfstandige wel al je andere rechten, met uitzondering van je pensioen. Vrijgestelde kwartalen tellen namelijk niet als deel van je pensioenloopbaan. Je kan ervoor kiezen je vrijgestelde bijdragen achteraf nog te betalen, maar dat moet dan wel binnen de 5 jaar na je vrijstelling.

Kwijtschelding van verhoging

Het niet of laattijdig betalen van je sociale bijdragen leidt tot een verhoging. Er wordt dan 3% per kwartaal aangerekend op het verschuldigde bedrag en dit zolang de bijdrage niet volledig betaald is. Ook wordt er een eenmalige verhoging van 7% aangerekend indien er op 31 december nog bijdragen onbetaald zijn gebleven. Bij betalingsmoeilijkheden kan je een kwijtschelding van deze verhoging aanvragen.

Daarvoor moet je het aanvraagformulier invullen en aan je sociaal verzekeringsfonds bezorgen. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) zal je aanvraag verder onderzoeken.

Afbetalingsplan

Bij betalingsmoeilijkheden kan je ook voor een afbetalingsplan kiezen om de betalingen van de sociale bijdragen te spreiden. Je dient dit aan te vragen en te bespreken met je klantenbeheerder bij je sociaal verzekeringsfonds. Gedurende de afbetalingsperiode worden de wettelijke verhogingen wegens laattijdige betaling wel aangerekend.

De invordering bij dwangbevel of de gerechtelijke invordering zal daarentegen niet worden ingezet wanneer je het afbetalingsplan stipt volgt.

Overstappen naar avixi

Maak de overstap naar avixi. Klik, vul aan en wij doen de rest.

Heb je nog een vraag?

Contact