Werkend vennoot


Elke mandataris van een vennootschap (zaakvoerder, bestuurder, werkend vennoot, enz.) moet zich ongeacht de vennootschapsvorm verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Zij zijn verplicht zich aan te sluiten met als ingangsdatum de datum van hun benoeming en niet die van de neerlegging van de beslissing. Stopzetting bij het sociaal verzekeringsfonds kan slechts na de publicatie van het ontslag. Bekijk hieronder het sociaal statuut van een werkend vennoot en welke personen niet moeten aansluiten als werkend vennoot.

Sociaal statuut als werkend vennoot

Werkend vennoot is geen sociaal statuut op zich. Je statuut als werkend vennoot hangt af van je situatie. Zo kan je je aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep of als zelfstandige in bijberoep. Andere mogelijkheden zijn student-zelfstandige of gepensioneerd-zelfstandige.

Bekijk hier ook de verschillende categorieën van zelfstandigen

Meewerkende echtgenoot versus werkende vennoot

Partners die meewerken in een vennootschap moeten zich aansluiten als werkende vennoot. Ze worden in de volksmond ook wel eens meewerkende vennoot genoemd, te onderscheiden van de meewerkende echtgenoot in een eenmanszaak. Een meewerkende partner of meewerkende echtgenoot is een partner die een zelfstandige met een eenmanszaak helpt.

Onbezoldigd mandataris

Enkel een onbezoldigd mandataris ‘in rechte’ én ‘in feite’ moet in principe niet aansluiten. ‘In rechte’ onbezoldigd zijn betekent dat in de statuten of in een verslag van de algemene vergadering ondubbelzinnig en uitdrukkelijk vermeld staat dat de mandataris geen bezoldiging ontvangt. Er mag geen enkele uitzonderingsclausule vermeld worden. ‘In feite’ onbezoldigd zijn houdt in dat ook in werkelijkheid de mandataris geen bezoldiging noch ander voordeel mag hebben genoten (geen bedrijfswagen, voordelen van alle aard, …).

Je mag bovendien niet uit het oog verliezen dat de meeste mandatarissen tevens werkend vennoot zijn in hun vennootschap. Heel wat mandatarissen beperken zich immers niet tot het bestuur van de vennootschap maar voeren ook taken uit van commerciële, administratieve, boekhoudkundige, technische of andere aard, met het oog op het renderen van de aandelen. In dat geval blijven zij verzekeringsplichtig als werkend vennoot.

Elke zaakvoerder met een kosteloos mandaat moet dus beschouwd worden als werkend vennoot wanneer hij naast aandelenbezit:

  • Ofwel een functie uitoefent analoog aan die van een personeelslid (bijv. boekhouding, administratief, commercieel, technisch, …)
  • Ofwel belast is met het dagelijks bestuur (dus niet enkel moet tekenen als zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder maar ook effectief de onderneming leidt) of de technische leiding (bijv. beroepskennis aantonen).

Samengevat: Heb je dus aandelen in een zaak én ben je er werkzaam in, dan speelt bezoldigd zijn of niet geen rol meer. Je moet dan aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Vrije medewerkers

Wanneer er sprake is van iemand die daadwerkelijk een activiteit uitoefent binnen een vennootschap (zonder huwelijksband of wettelijke samenwoning, zonder aandelen, zonder mandaat, zonder arbeidsovereenkomst), dan zal deze onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandige, als vrije medewerker.

Wie moet niet aansluiten als werkend vennoot?

  • een onbezoldigd zaakvoerder die geen aandelen in de zaak heeft;
  • een onbezoldigd zaakvoerder met aandelen in de zaak, die niet werkzaam is, maar enkel moet tekenen.
  • onbezoldigd zaakvoerder die pensioen geniet;
  • zaakvoerder van een slapende vennootschap: bij een slapende vennootschap is er geen winstbejag mogelijk, wat in essentie het doel moet zijn van de zelfstandige activiteit (een slapende vennootschap kan enkel aangetoond worden door een attest 276C1 aan het sociaal verzekeringsfonds te bezorgen, afgeleverd door de diensten van de vennootschapsbelasting)

Wat als je bestuurder van een vzw bent?

Bestuurders van een VZW moeten zich in bepaalde gevallen aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

  • De vzw is onderworpen aan de vennootschapsbelasting (de vzw houdt zich bezig met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard): voor de bestuurders geldt dezelfde verzekeringsplicht als voor bestuurders van een vennootschap. Zij moeten zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds als zelfstandige, tenzij hun mandaat onbezoldigd is. Een onkosten- of vrijwilligersvergoeding geldt daarbij niet als bezoldiging.
  • De vzw is onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (de VZW oefent geen winstgevende activiteiten uit): voor bestuurders geldt een verzekeringsplicht als zelfstandige, als hun netto belastbaar inkomen uit de VZW hoger is dan 1 865,45 euro (2024) (gelijk aan basisinkomen voor de minimum bijdragen bijberoep). Dat inkomen kan uitbetaald zijn als ‘baten’ of als ‘bezoldiging bedrijfsleider’. Verdient een bestuurder minder dan 1 865,45 euro dan moet hij zich niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Als een bestuurder met een bezoldigd mandaat in een VZW onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting, en hij daarnaast nog andere inkomsten heeft uit een andere zelfstandige activiteit, dan telt het inkomen uit de VZW niet mee bij de berekening van de bijdragen.

Meer info?

Heb je een vraag of wil je je aansluiten als werkend vennoot? Neem contact op met sociaal verzekeringsfonds avixi. We staan voor je klaar.