Privacy statement


Avixi Sociaal Verzekeringsfonds vzw, met maatschappelijke zetel te Zeutestraat 2B in 2800 Mechelen, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0410.268.329.

Avixi hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens.
We gebruiken ze volgens de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en overeenkomstig de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

Onze website wil je informatie geven over je rechten en plichten als zelfstandige ondernemer en over de diensten van het ondernemingsloket Eunomia.

Deze privacyverklaring is enkel en alleen van toepassing op de eigen diensten van avixi. Avixi is niet verantwoordelijk voor eventuele andere aanbieders of leveranciers van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks naar ons verwijzen.

Wat doen we met de persoonsgegevens die je ingeeft op onze website of bij onze online diensten of doorgeeft aan onze medewerkers? Hieronder geven we je een antwoord.

1. Wanneer vragen we persoonsgegevens van je?

Hierbij zijn er een aantal hypotheses.

 We verkrijgen de gegevens via jou zelf.

Kom je langs in een van de kantoren, stuur je een brief of een e-mail, maak je gebruik van diensten op de websites of van onze online toepassingen? Dan zullen we vooreerst je contactgegevens vragen zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, maar ook meer specifieke gegevens, zoals rijksregisternummer, financiële informatie,… voor de uitoefening van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden opgeslagen in onze bestanden. Belangrijk om aan te stippen is dat dit geldt bij elke contactname, zowel online als offline, en in elke hoedanigheid (jij als bezoeker van de website, als reeds aangeslotene bij avixi of als mogelijk toekomstige klant of als begunstigde, contactpersoon,…

Indien je gebruikt maakt van onze website maken wij gebruik van cookies en andere technologieën. Meer info hierover vindt u in onze cookie policy.

We verkrijgen jouw gegevens via de overheid.

 In het kader van onze wettelijke opdracht ontvangen wij van de overheid gegevens die noodzakelijk zijn om onze taken te kunnen uitvoeren.

Derden als bron van gegevens

Avixi werkt samen met een aantal derden, zoals boekhouders,…, in het kader van haar dienstverlening. Avixi heeft het nodige gedaan om in dat geval te verifiëren dat deze derden jouw gegevens op een rechtmatige wijze hebben verkregen. Avixi poogt ook zoveel mogelijk om jou maximaal te informeren.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt avixi?

 • Bij het ondertekenen van je aansluitingsverklaring:
  • Je identiteitsgegevens;
  • Je bankgegevens;
  • Informatie over je familiale situatie;
  • Je INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid);
  • Gegevens over je beroepssituatie of eventueel een ander statuut;
  • Gegevens over je echtgeno(o)t(e) of partner met wie je wettelijk samenwoont (bijvoorbeeld INSZ);
  • Gegevens over het statuut van je meewerkende partner;
 • Tijdens de behandeling van je dossier kunnen we andere persoonsgegevens vragen die nodig zijn om je rechten te behouden en je verplichtingen na te komen, zoals:
  • Je fiscale gegevens voor de berekening van je bijdragen;
  • Medische gegevens van administratieve aard voor specifieke rechten, zoals bepaalde overbruggingsrechten, vrijstellingen of gelijkstellingen.
  • Gegevens die als stavingsstukken aan avixi worden gecommuniceerd (medische gegevens, notariële gegevens, …)
 • Om de administratieve aspecten van je dossier te behandelen: bijvoorbeeld je adresgegevens, je e- mailadres, gsm-nummer en telefoonnummer.
 • Wij krijgen ook persoonsgegevens via het RSVZ van: het Rijksregister, het Bisregister, RSZ, OCMW, RVA, RIZIV, FOD Financiën, Sigedis, de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Die gegevens gebruiken we voor je statuut van zelfstandige, zoals:

 • Je loopbaangegevens;
 • Gegevens over je dienstplicht om periodes gelijk te stellen voor je pensioen;
  • Je inkomsten voor de berekening van je bijdragen.
 • We kunnen je gegevens ook hergebruiken als het RSVZ je aansluitingsaanvraag verworpen heeft.
 • Analytische cookies

Surf je op onze website, dan verzamelen we automatisch gegevens over je surfgedrag en technische kenmerken (browser, locatie, type toestel, …). Die gegevens gebruiken we voor statistische of technische doeleinden (optimaliseren van ons aanbod, oplossen van problemen). Lees meer over ons cookiebeleid.

3. Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

3.1 Om onze wettelijke opdrachten en taken uit te voeren

Avixi gebruikt je persoonsgegevens om haar opdrachten en taken uit te voeren in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen en in het kader van haar opdracht als oprichter van het ondernemingsloket Eunomia.

We verwerken je persoonsgegevens op basis van verschillende wettelijke verplichtingen in een aantal domeinen.

Daarnaast verwerken we ook een aantal gegevens op basis van jouw toestemming. Bijvoorbeeld: je e-mailadres, je telefoonnummer en je gsm-nummer.

3.1.1 Sociaal statuut van de zelfstandigen

Als zelfstandige heb je een aantal plichten:

 • Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
 • Sociale bijdragen betalen
 • Wijzigingen in je beroeps- of gezinssituatie melden

We vragen je persoonsgegevens in het kader van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en het KB van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Je gegevens worden niet enkel gebruikt voor de behandeling van het sociaal statuut van zelfstandigen in België, maar ook wanneer er een ander statuut bestaat in een andere lidstaat of niet-lidstaat van de Europese Unie.

Ze laten je toe om je rechten in het kader van de sociale zekerheid als zelfstandige te laten gelden.

Je pensioenrechten zijn gebaseerd op het KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en het KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.

Je rechten in het kader van de ziekte-, invaliditeits- en moederschapsverzekering zijn gebaseerd op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en het KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.

Je rechten in het kader van de gezinsbijslag worden geregeld door de Algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939.

Daarnaast heb je nog verschillende rechten:

 • Gelijkstelling van bepaalde inactiviteitsperiodes met een activiteitsperiode:
  • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
  • KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
  • KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
 • Voortgezette verzekering:
  • KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
  • KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen
 • Moederschapshulp:
  • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
  • KB van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques
 • Adoptie-uitkering:
  • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
  • KB van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen
 • Mantelzorg:
  • KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
  • KB van 27 september 2015 houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon
 • Overbruggingsrecht:
  • Wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen
  • KB van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen

3.1.2 Vennootschappen

Als vennootschap heb je een aantal plichten:

 • Aansluitingsplicht:
  Wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen
 • Bijdrageplicht:
  • Wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen
  • KB van 1 juli 1992 tot uitvoering van hoofdstuk III van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de eenmalige bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen
  • Wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen
  • KB van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen voor het sociaal statuut der zelfstandigen

3.1.3 Ondernemingsloket

Het ondernemingsloket vervult verschillende taken:

 • het gaat na of u voldoet aan de wettelijke eisen om de door u gewenste activiteit te mogen uitoefenen
 • het zorgt voor uw (verplichte) inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • het kan in uw plaats bepaalde administratieve formaliteiten afhandelen, zoals:
  • uw identificatie bij de btw of de RSZ regelen;
  • verschillende toelatingen aanvragen (FAVV, SABAM, …).

De wetgeving die de werking en de bevoegdheden van de ondernemingsloketten
regelt:

 • MB van 19 mei 2003 tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten
 • KB van 28 mei 2003 tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten
 • KB van 22 juni 2003 betreffende de inschrijving, wijziging en doorhaling van de inschrijving van handels- en ambachtsondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • KB van 22 juni 2003 betreffende de controletaak van de erkende ondernemingsloketten ter gelegenheid van de inschrijving van handels- of ambachtsondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • KB van 26 juni 2003 betreffende de administratieve formaliteiten ten aanzien van federale administraties, verricht door de erkende ondernemingsloketten.

3.2. Voor statistische of wetenschappelijke doeleinden

We gebruiken je gegevens om ons beleid te sturen en te rapporteren over onze werking. Zo moeten we bijvoorbeeld regelmatig rapporteren aan de Federale overheid of parlementaire vragen beantwoorden. De gegevens voor statistische of wetenschappelijke doeleinden worden altijd anoniem verwerkt.

3.3. Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren

We gebruiken je gegevens om onze dienstverlening te optimaliseren. Bijvoorbeeld om de inhoud van onze website te verbeteren, als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is of om te peilen naar je tevredenheid over onze dienstverlening.

4. Aan wie worden je persoonsgegevens doorgegeven?

 • Door onze wettelijke opdracht moeten we een aantal persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde officiële Instellingen van Sociale Zekerheid, aan fiscale diensten en sociaal-economische instellingen.
 • Soms moeten we je gegevens meedelen in een juridische of gerechtelijke context en dit volgens de wettelijke bepalingen eigen aan bepaalde materies, zoals:
  • Aan curatoren bij een gerechtelijke reorganisatie of faillissement
  • Aan notarissen bij de verkoop van onroerende goederen of erfenissen
  • Aan gerechtsdeurwaarders bij een gerechtelijke invordering van bijdragen
  • Aan de gerechtelijke overheden bij een collectieve schuldenregeling.
 • Daarnaast kunnen je persoonsgegevens:
  • geraadpleegd worden door de door jezelf gemandateerde personen zoals je boekhouder.
  • gebruikt worden voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.
  • uitgewisseld worden met andere instanties voor statistische doeleinden. Die gegevens worden anoniem verwerkt.
 • Indien nodig voor het verlenen van de volgende diensten:
  • Het kan gebeuren dat een verwerking volledig of gedeeltelijk aan een verwerker wordt toevertrouwd. Deze mag uitsluitend handelen op basis van de instructies van avixi en mag uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Deze principes zijn vastgelegd in de verwerkingsovereenkomst die de verwerker moet ondertekenen om namens avixi gegevens te verwerken.
  • Binnen avixi om je onze diensten zoals VAPZ, IPT, OPZ, gewaarborgd inkomen, aan te bieden die een aanvulling vormen op en in overeenstemming zijn met de verwerking die wij al voor u uitvoeren. Avixi werkt daarvoor samen met externe partners. Deze mag uitsluitend handelen op basis van de instructies van avixi en mag uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Deze principes zijn vastgelegd in de verwerkingsovereenkomst die de verwerker moet ondertekenen om namens avixi gegevens te verwerken.
 • Indien je ons uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven.
 • Avixi verkoopt nooit persoonsgegevens aan derden.

5. Geven we je persoonsgegevens door aan een niet-EU-land?

Wij communiceren vooral met EU-landen of landen van de Europese Economische Ruimte of landen waarmee een bilateraal verdrag is afgesloten.

Als we je gegevens delen met andere landen waken we erover dat die landen voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij delen je gegevens alleen met een niet-EU-land of een land buiten de Europese Economische Ruimte om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

6. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Uw gegevens worden zo lang bewaard:

 • als vereist voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.
 • als ze ter zake dienend zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en om te voldoen aan onze commerciële en operationele activiteiten

Deze bewaartermijnen zullen dus variëren naar gelang van de aard van de verleende dienst.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens uiteraard definitief verwijderd of geanonimiseerd.

7. Wat zijn je rechten?

7.1. Informatie krijgen over de verwerking van je persoonsgegevens

Je mag informatie vragen over de verwerking van je persoonsgegevens.

7.2. Je persoonsgegevens inkijken

Je mag toegang vragen tot de persoonsgegevens die we over je verzamelen en ze inkijken. We overhandigen je een zo volledig mogelijk overzicht van je gegevens.

7.3. Je persoonsgegevens laten verbeteren

Zijn je gegevens onjuist of onvolledig? Dan kan je ze laten verbeteren of aanvullen, tenzij wij niet de authentieke bron van die gegevens zijn.

7.4. Je persoonsgegevens laten wissen

Denk je dat de behandeling van bepaalde gegevens ongepast is? Dan kun je, in bepaalde gevallen, vragen om die gegevens te wissen.

Een aantal wetteksten over onze wettelijke opdracht of de aansluitingsverklaring verplicht ons om bepaalde persoonsgegevens te gebruiken. Zonder die gegevens kunnen wij onze opdracht niet vervullen.

7.5. Bezwaar maken tegen een specifieke verwerking van je persoonsgegevens

Je kunt bezwaar maken tegen het specifiek gebruik van sommige gegevens bij een verwerking gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (behalve bij overmacht).

7.6. Je verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

Bepaalde verwerkingen van gegevens en procedures verlopen volledig automatisch, zonder menselijke tussenkomst. Ga je niet akkoord met het resultaat van die volledig geautomatiseerde procedure, dan kun je ons contacteren. Je kunt dan de tussenkomst van een van onze medewerkers vragen of ons meedelen waarom je dit antwoord betwist.

7.7. De verwerking van je persoonsgegevens laten beperken

Je kunt vragen om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7.8. Je persoonsgegevens laten overdragen

Je kunt vragen om je persoonsgegevens die je hebt overgemaakt, rechtstreeks over te maken aan een derde. Dit rekening houdend met de beperkingen opgenomen in de Verordening.

8. Hoe beschermen wij jouw gegevens?

Avixi vindt het belangrijk dat jouw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en organisatorische maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verkeerd gebruik, verlies of openbaarmaking. We laten ook geregeld audits uitvoeren op deze beveiligingsmaatregelen. Ook werden verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Avixi dient ook de voorschriften te volgen die opgelegd worden door de verschillende kruispuntbanken zoals de Minimale Normen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en het Lastenboek “erkenningsvoorwaarden voor de ondernemingsloketten

9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Wil je van die rechten gebruik maken? Dan kun je contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via e-mail: dpo@avixi.be of per post: Avixi, Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen. Voeg een kopie van je iD-kaart bij zodat we weten wie je bent.

Wees duidelijk in je aanvraag, zo kunnen we ze correct behandelen.

10. Wat als ik niet wil dat Avixi mijn persoonsgegevens verwerkt?

Avixi verwerkt je persoonsgegevens voornamelijk op basis van wettelijke verplichtingen.

Gebeurt de verwerking niet op basis van een wettelijke verplichting, dan kun je je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken op elk moment intrekken.

Neem hiervoor contact op met de verwerkingsverantwoordelijke via e-mail: dpo@avixi.be of per post: avixi, Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen.

Voeg een kopie van je iD-kaart bij zodat we weten wie je bent.

11. Waar kan je terecht met een klacht?

We proberen je altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er soms iets mislopen.

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening, dan kun je een klacht indienen via e-mail: dpo@avixi.be of per post: avixi, Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen.

Voeg een kopie van je iD-kaart bij zodat we weten wie je bent.

Vermoed je dat avixi je persoonsgegevens niet verwerkt conform de toepasselijke wetgeving, dan kun je ook een klacht indienen bij  de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail:  contact@apd-gba.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35).

12. Wat met links naar andere sites?

De website van de avixi bevat links naar sites van de overheidssector en particuliere sector. We raden je aan om de privacyverklaring te raadplegen die op elke website moet staan.

13. Aanpassingen aan de privacyverklaring

Het kan zijn dat we in de toekomst onze privacyverklaring aanpassen. Neem ze dus geregeld even door.

14. Waar kan je terecht met vragen

14.1. Vragen over de verwerking van je persoonsgegevens?

Neem contact op met de verwerkingsverantwoordelijke: via e-mail: dpo@avixi.be, of per post: avixi, Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen.

14.2 Vragen over de bescherming van je persoonsgegevens?

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

via e-mail: dpo@avixi.be, of per post: avixi, Zeutestraat 2B, 2800 Mechelen.