Vrijwillige stopzetting


Hoe zet ik mijn zelfstandige activiteit stop?

 

 • De stopzetting van je zelfstandige activiteit moet je bevestigen bij je sociaal verzekeringsfonds met een stopzettingsformulier.
 • Als je zelfstandige in eigen naam bent denk er dan ook aan om je ondernemingsnummer via ons ondernemingsloket stop te zetten.
 • Is je onderneming BTW-plichtig? Vergeet niet de BTW-administratie op de hoogte te brengen van je stopzetting of vraag ook het ondernemingsloket om dat voor jou in orde te brengen, samen met de stopzetting van de onderneming in de KBO.
 • Misschien zijn er nog een aantal vergunningen die eigen zijn aan je activiteit die je nu moet stopzetten zoals FAVV, … Bespreek dit ook met je ondernemingsloket.
 • Verwittig je ziekenfonds dat je geen zelfstandige meer bent.

De zelfstandige die zijn aansluiting als zelfstandige wenst stop te zetten bij het sociaal verzekeringsfonds kan dit pas als er echt geen enkel mandaat of activiteit op zijn naam staat dat onderwerping als zelfstandige verplicht.

Omdat sociale bijdragen niet deelbaar zijn is het laatste kwartaal van aansluiting nog altijd volledig verschuldigd. Ook na de het stopzetten van de zelfstandige activiteiten blijven de regularisaties doorgaan over de jaren met voorlopige bijdragen.

Indien het een vennootschap betreft die je wil stopzetten, dan moet je naast bovenstaande stappen ook nog de vennootschap vereffenen. Daarvoor contacteer je best je boekhouder of de Ondernemingsrechtbank.

Neem je ontslag uit een vennootschap (bijvoorbeeld omdat je ze hebt verkocht), dan moet dit ontslag worden neergelegd bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.  Hierdoor verschijnt dit verslag in het Belgisch Staatsblad en kan de aansluiting als zelfstandige stopgezet worden bij het sociaal verzekeringsfonds.  Dit uiteraard als er buiten dit mandaat geen andere zelfstandige activiteiten meer zijn.  Je kan dit zelf doen, via je boekhouder of via het ondernemingsloket.

Je sociaal statuut stop zetten – met welke documenten?

Hoedanigheid Bewijsstuk/document
Eenmanszaak – stopzetting ondernemingsnummer

– verklaring van stopzetting/ereverklaring

Meewerkende partner -verklaring van stopzetting/ereverklaring
Helper van een zelfstandige -verklaring van stopzetting/ereverklaring

-verklaring van de hoofdzelfstandige dat de helper stopt

Bedrijfsleider, zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap -verklaring van stopzetting/ereverklaring

-bewijs van ontslag in de vennootschap (verslag algemene vergadering of publicatie Belgisch Staatsblad)

-enige zaakvoerder, bedrijfsleider of bestuurder: bewijs van vereffening

Werkend Vennoot -verklaring van stopzetting/ereverklaring

-verklaring van de zaakvoerder stopzetting als werkend vennoot

Recht op werkloosheidsuitkering na stopzetting ?

Onder bepaalde voorwaarden kan je na stopzetting van de zelfstandige activiteit aanspraak doen op werkloosheidsuitkering.

In principe heeft de zelfstandige geen recht op werkloosheidsuitkeringen als hij werkloos wordt. Als de zelfstandige werknemer was voor de periode van de zelfstandigheid kan hij alsnog aankloppen bij RVA na de stopzetting van de zelfstandige activiteit. Dus nooit als de zelfstandige activiteit nog niet stopgezet is, ook al geeft de zelfstandige activiteit geen mogelijkheid meer op werk of inkomsten.

Om recht te hebben op een uitkering moeten er bepaalde voorwaarden voldaan worden en die zijn afhankelijk van het feit of de zelfstandige in het verleden zelf ontslag nam of ontslagen werd.

Ontslag gekregen en daarna gestart als zelfstandige

 • Na 01/08/2007: de zelfstandige activiteit moet minstens 6 maanden en maximum 15 jaar uitgeoefend zijn.
 • Voor 01/08/2007: de zelfstandige activiteit moet minstens 6 maanden en maximum 9 jaar uitgeoefend zijn.
 • Het aantal vereiste dagen van tewerkstelling in loondienst en de duur van de referteperiode waarin die arbeid gelegen moet zijn, is afhankelijk van de leeftijd op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag. Neem contact op met RVA voor meer informatie.
 • Het aantal gewerkte dagen, slaat op de periode gewerkt voor het ontslag.
 • De RVA-uitkering wordt berekend op het laatst verdiende loon.

Ontslag genomen om zelfstandige te worden

 • Na 01/08/2007: de zelfstandige activiteit moet minstens 6 maanden en maximum 15 jaar uitgeoefend zijn.
 • Voor 01/08/2007: de zelfstandige activiteit moet minstens 6 maanden en maximum 9 jaar uitgeoefend zijn.
 • Het aantal vereiste dagen van tewerkstelling in loondienst en de duur van de referteperiode waarin die arbeid gelegen moet zijn, is afhankelijk van de leeftijd op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag. Neem contact op met RVA voor meer informatie.
 • Het aantal gewerkte dagen, slaat op de periode gewerkt voor het ontslag.
 • De RVA-uitkering wordt berekend op het laatst verdiende loon.
 • De zelfstandige moet wel bewijzen dat de vroegere werkgever niet meer bereid is de ex-zelfstandige terug in dienst te nemen.

Als de zelfstandige activiteit minder dan 6 maanden duurde, dan gelden de voorwaarden die ook van toepassing zijn voor werknemers die zelf ontslag nemen om gewoon thuis te blijven. Een vrijwillig ontslag of beëindiging van het arbeidscontract met wederzijdse toestemming wordt door de RVA meestal beschouwd als het vrijwillig verlaten van een passende betrekking (tenzij bewijs van dwingende redenen). Bij de eerste uitkeringsaanvraag wordt een sanctie opgelegd: 4 weken tot 52 weken geen uitkering. Na verloop van die periode moet een nieuwe uitkeringsaanvraag gedaan worden. Het recht op uitkering start na het verloop van de sanctieperiode en wordt berekend alsof ze bij de eerste aanvraag is ingegaan.

Ondernemingsloket Eunomia

Advies nodig bij je stopzetting KBO en BTW – contacteer Eunomia

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Klanten ex-Steunt Elkander:

Brussel op 02 743 05 10

Of stuur een bericht via email naar svk@avixi.be

Contact