Vermindering sociale bijdragen als starter


Voor startende zelfstandigen in hoofdberoep die aan bepaalde voorwaarden voldoen, geldt een lagere minimumbijdrage voor de eerste 4 kwartalen van aansluiting.

Wanneer ben je een primostarter?

Je bent een primostarter wanneer aan je de volgende voorwaarden voldoet:

  • je bent zelfstandige in hoofdberoep met een inkomen lager dan 8 707,35 euro (in 2024);
  • je was tijdens de twintig kwartalen voor aanvang of herneming van je zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik een zelfstandige in hoofdberoep of een zelfstandige in hoofdberoep die was gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep.
  • vanaf 01/01/2023 is de catgorie Primostarter ook van toepassing op zelfstandigen die uitstromen uit een arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, na minstens 2 opeenvolgende kwartalen gelijkstelling wegens ziekte genoten te hebben.

Het gaat dus om startende zelfstandigen in hoofdberoep die voordien nooit een activiteit als zelfstandige hebben uitgeoefend of die meer dan twintig kwartalen geleden een zelfstandige activiteit hebben stopgezet.

Dit is niet van toepassing op de hernemende zelfstandigen na een periode van gelijkstelling wegens ziekte. De herneming van de activiteit kan gaan om een herneming waarbij de adviserend arts toelating heeft gegeven om een activiteit uit te oefenen tijdens de arbeidsongeschiktheid/invaliditeit of om herneming zonder verder nog uitkeringen te ontvangen.

Ook zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen die de overstap maken naar het statuut van zelfstandige in hoofdberoep komen in aanmerking.

Hoe zit het dan met jouw bijdragen?

De minimale sociale bijdrage van de primostarters voor de eerste vier kwartalen is lager dan die van de andere zelfstandigen in hoofdberoep. Daardoor betaal je voor die eerste vier kwartalen minder sociale bijdragen als je inkomsten beperkt zijn. Met hogere inkomsten betaal je dezelfde bijdragen als de andere zelfstandigen in hoofdberoep.

Vanaf 1 oktober 2022 wordt het primostarters statuut uitgebreid tot de eerste 8 kwartalen van aansluiting voor beroepsartiesten.

Die lagere sociale bijdragen worden automatisch toegepast op het moment dat je definitieve bijdragen berekend worden. Je sociaal verzekeringsfonds doet dit als fiscus de inkomsten van het betrokken bijdragejaar heeft vastgesteld (meestal twee jaar later).

Als je tijdens het bijdragejaar al verlaagde voorlopige bijdragen wil betalen, dan moet je aan je sociaal verzekeringsfonds vragen om je voorlopige bijdragen te verminderen tot:

  • ofwel de minimale sociale bijdrage voor de primostarters
  • ofwel een ander wettelijk vastgelegd bedrag.

Je moet wel aantonen dat je inkomsten van het bijdragejaar waarin één of meer van je eerste vier kwartalen liggen, niet hoger zullen zijn dan de wettelijk vastgelegde minimumdrempel.

Starten als zelfstandige?

Start hier in een handomdraai je eigen zaak met de online-tool van avixi.

Simuleer je bijdragen

Heb je nog een vraag?

Contact