Voortgezette verzekering


Behoud van rechten door gelijkstelling met een zelfstandige activiteit

Personen die hun zelfstandige activiteit stopzetten kunnen onder bepaalde voorwaarden hun sociale uitkeringen vanuit het stelsel van de sociale zekerheid voor zelfstandigen (pensioen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag) toch nog behouden mits betaling van sociale bijdragen (voorgezette verzekering/vrijwillige betalingen):

De zelfstandige beëindigt zijn zelfstandige activiteit om eender welke reden. De gelijkstelling wordt beperkt tot max. 2 jaar (plus max. 5 jaar: de periode voorafgaand aan de wettelijke pensioenleeftijd).

Voorwaarden

  • minstens een jaar als zelfstandige in hoofdberoep gewerkt hebben
  • uw activiteit volledig stopgezet hebben
  • uw sociale bijdragen betalen

Aanvragen

Je kan de voortgezette verzekering aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Opgelet! Dit moet gebeuren binnen de 3 kwartalen nadat u uw activiteit heeft stopgezet. Na het verstrijken van die termijn kunt u wel nog een aanvraag indienen, op voorwaarde dat u de laattijdigheid ervan grondig kunt motiveren.

Het voordeel van de voortgezette verzekering kan slechts worden toegekend indien de zelfstandige in regel is met zijn sociale bijdragen op het moment van de aanvraag.

De aanvraag voor de voortgezette verzekering moet ingediend worden bij het sociaal verzekeringsfonds waar men aangesloten is als zelfstandige. Zij maken het dossier verder over aan het RSVZ. Enkel deze instantie is bevoegd om een beslissing te nemen.

Bij de voortgezette verzekering heeft u de keuze om u voor het volledige sociaal statuut (pensioen, ziektekosten en -uitkeringen, kinderbijslag) te verzekeren of enkel voor de verdere opbouw van de pensioenrechten en kinderbijslag. Je kan je bijvoorbeeld inschrijven als persoon ten laste bij het ziekenfonds en tegelijk bijdragen betalen om je pensioenrechten te vrijwaren.

De verschuldigde sociale bijdragen worden berekend op basis van het inkomen van drie jaar terug of van het laatst gekende volledige jaar en wordt elk jaar geherwaardeerd. De bijdrage is afhankelijk van de vraag of u enkel pensioen dan wel pensioen en ziekte wenst te verzekeren:

Enkel pensioen: 11,78 % op het inkomen dat het tussenplafond van 72 810,95 euro niet overschrijdt en 7,57 % op het gedeelte dat dit tussenplafond wel overschrijdt tot 107 300,30 euro. Er gelden een minimum- en maximumbijdrage van respectievelijk 524,76 euro en 2 830,85 euro.

Pensioen en ziekteverzekering: 19,44 % op het inkomen dat het tussenplafond niet overschrijdt en 12,51 % op het gedeelte dat het tussenplafond overschrijdt. De minimum- en maximumbijdrage bedragen: 875,05 euro en 4 801,95 euro.

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact