Vergunningen aanvragen


Je vergunning hangt af van je activiteit.

Het aanvragen van je vergunning is één van de haltes op weg naar een eigen zaak. Welk exemplaar jij precies nodig hebt, hangt uiteraard af van je plannen. Door een vergunning uit te reiken controleert de overheid of jij die activiteit wel uitvoert zoals het hoort.

Ons ondernemingsloket biedt jou een complete service.

In het doolhof van registraties, toelatingen, erkenningen, nummers, codes, licenties en machtigingen biedt Eunomia je graag een uitweg. Onze experts wijzen jou de weg naar de juiste vergunning – die we vaak gewoon voor jou kunnen aanvragen.

 • verkopen op openbare plaatsen, zoals markten en festivals : machtiging ambulante handel (leurkaart= enkel in Wallonië)
 • kermisattracties uitbaten: machtiging kermisactiviteiten (kermiskaart = enkel in Wallonië)
 • slagerij openen: vergunning beenhouwer-spekslager (enkel Brussel en Wallonië)
 • zelfstandige activiteit met voeding voor mensen of dieren: eetwarenvergunning (FAVV)
 • alcoholische dranken verkopen : handelaarsvergunning alcohol
 • tabakswaren verkopen : tabaksvergunning
 • om als bouwonderneming deel te nemen aan openbare aanbestedingen: erkenning als aannemer
 • handel of gebruik van gewasbeschermingsproducten : fytolicentie
 • importeren of exporteren buiten de EU : EORI-nummer
 • beurstransacties doen met je vennootschap : LEI-code
 • als niet EU-burger zelfstandig worden in België als je geen recht hebt op onbeperkt verblijf : beroepskaart
 • enz…

De beroepskaart.

Deze is niet gebonden aan je activiteit, maar aan je nationaliteit. Je hebt zo’n kaart nodig wanneer je een eigen zaak wil beginnen in ons land, terwijl je geen recht hebt op een onbeperkt verblijf.

Beroepskaart aanvragen

Controleer voor je een beroepskaart aanvraagt of:

 • of je recht hebt op een vrijstelling

Sommige niet-Belgen hebben geen beroepskaart nodig om als zelfstandige te werken in België:

 • onderdanen van Zwitserland
 • onderdanen van een EU-lidstaat, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein. Als de volgende personen met die onderdanen samenwonen, hebben ook zij geen beroepskaart nodig:
 • een echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
 • kinderen of kleinkinderen van de onderdaan, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, die jonger zijn dan 21 en nog ten laste zijn
 • ouders of grootouders van de onderdaan, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, als ze ten laste zijn

Opgelet: de (groot)ouders van een student, of van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, hebben wel een beroepskaart nodig om in België als zelfstandige te werken.

 • een echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van inwonende kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders.
 • de echtgenoot van een Belg. Als de volgende personen met de Belg samenwonen, hebben ook zij geen beroepskaart nodig:
 • kinderen of kleinkinderen van de Belg of zijn echtgenoot, die jonger zijn dan 21 en nog ten laste zijn
 • ouders of grootouders van de Belg of zijn echtgenoot, als ze ten laste zijn
 • een echtgenoot van inwonende kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders
 • vreemdelingen met een geldige identiteitskaart voor vreemdelingen of met een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister zonder beperkende verblijfsvoorwaarden (Elektronische verblijfsvergunning type B)
 • vluchtelingen erkend door België
 • echtgenoten of wettelijk samenwonende partners van de zelfstandige, als ze hem bijstaan of vervangen bij het uitoefenen van de zelfstandige activiteit
 • vreemdelingen die legaal in een andere EU-lidstaat verblijven, en die als dienstverrichter (= ‘“Iedere natuurlijke persoon, onderdaan van een lidstaat of rechtspersoon die gevestigd is in een lidstaat, mag zijn diensten aanbieden of verrichten in een andere Europese lidstaat.”) een dienst komen uitvoeren in België. Opgelet: zij kunnen in België alleen werken zonder beroepskaart. Om zich als zelfstandige te vestigen, hebben ze wel een beroepskaart nodig.
 • vreemdelingen op zakenreis in België, als ze geen hoofdverblijfplaats hebben in België en de zakenreis
 • niet langer duurt dan 3 opeenvolgende maanden
 • voor eigen rekening gebeurt of voor rekening van het vennootschap van de vreemdeling
 • 1 van de volgende doelen heeft:
 • professionele partners bezoeken
 • professionele contacten onderzoeken en ontwikkelen
 • contracten onderhandelen en afsluiten
 • deelnemen aan salons, beurzen en tentoonstellingen om er producten voor te stellen of te verkopen
 • deelnemen aan raden van bestuur of algemene vergaderingen van vennootschappen.
 • vreemdelingen die conferenties geven in België, als ze geen hoofdverblijfplaats hebben in België en hun verblijf niet langer duurt dan 3 opeenvolgende maanden.
 • buitenlandse journalisten, als ze geen hoofdverblijfplaats hebben in België en hun journalistieke activiteiten in België niet langer duren dan 3 opeenvolgende maanden.
 • buitenlandse sportlui en hun zelfstandige begeleiders, als ze geen hoofdverblijfplaats hebben in België en hun activiteiten in België niet langer duren dan 3 opeenvolgende maanden.
 • buitenlandse artiesten en hun zelfstandige begeleiders, als ze geen hoofdverblijfplaats hebben in België en hun activiteiten in België niet langer duren dan 3 opeenvolgende maanden.
 • buitenlandse studenten die in België stage lopen in het kader van hun studies
 • vreemdelingen die in België stage lopen, als de stage is goedgekeurd door de bevoegde overheid in het kader van ontwikkelingssamenwerking of een uitwisselingsprogramma gebaseerd op wederkerigheid.
 • vreemdelingen ingeschreven als advocaat of stagiair-advocaat bij de Orde van Advocaten.
 • of je voldoet aan alle voorwaarden.

Om een beroepskaart te kunnen aanvragen via het ondernemingsloket, moet u:

 • een geldige verblijfsvergunning voor België hebben.

Vormt de zelfstandige activiteit de reden van uw verblijf, en beschikt u nog niet over een verblijfsvergunning op het moment dat u de beroepskaart aanvraagt? Vraag de vergunning dan samen met uw beroepskaart aan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waar u verblijft. In dat geval kan u de aanvraag immers niet doen via een ondernemingsloket.

Hebt u reeds een verblijfsrecht om andere reden dan de zelfstandige activiteit? Dan komt u in aanmerking voor een beroepskaart die geen recht op verblijf opent, volgens soepeler criteria.

 • bij een eerste aanvraag: een zelfstandige activiteit uitoefenen die sociale, culturele, artistieke of sportieve meerwaarde heeft of die economisch nut heeft voor Vlaanderen.
 • bij een hernieuwing van uw beroepskaart: de voorwaarden gekoppeld aan de beroepskaart nageleefd hebben (i.c. het economisch nut, de sportieve, culturele… meerwaarde), belastingen en sociale bijdragen betaald hebben.

Zie voor alle info en criteria https://www.vlaanderen.be/beroepskaart-voor-buitenlandse-ondernemers

Economisch nut

Een activiteit heeft economisch nut als ze:

 • beantwoordt aan een economische behoefte voor Vlaanderen
 • vernieuwend of gespecialiseerd is
 • banen creëert
 • investeringen met zich meebrengt
 • een positief economisch effect heeft op ondernemingen in Vlaanderen
 • of de export bevordert.

Het economisch nut wordt niet geëvalueerd als

 • je om andere reden dan de zelfstandige activiteit reeds een verblijfsrecht hebt in België (bv. arbeidskaart/gecombineerde vergunning, regularisatie, gezinshereniging..). De beroepskaart geeft in dat geval geen recht op verblijf en de aanvraag wordt beoordeeld op basis van het reeds aanwezige verblijfsrecht en de naleving van de reglementaire verplichtingen.

Wanneer de situatie van de betrokkene wijzigt en de beroepskaart wel recht zou moeten geven op verblijf in hoofdberoep of bijberoep (statuutswissel), dan kan een wijzigingsaanvraag ingediend worden die hier specifiek naar verwijst. In dit geval zal de dienst Economische Migratie wel het belang van het project voor Vlaanderen toetsen.

Indien een arbeidskaart/gecombineerde vergunning wordt verworven nadat de beroepskaart werd afgeleverd, zal bij een mogelijke hernieuwing de beroepskaart enkel in bijberoep kunnen afgeleverd worden.

 • je een hernieuwing aanvraagt als langdurig ingezetene derdelander uit een andere EU-lidstaat. De hernieuwing wordt louter beoordeeld op basis van uw huidige en verwachte inkomen, met als minimumgrens het GGMMI (gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen).

Volg bij uw aanvraag dit stappenplan:

Stap 1 – Kies waar je je wilt vestigen

Stap 2 – Stel je aanvraagdossier samen

Stap 3 – Laat de bewijsstukken vertalen

Stap 4 – Dien je aanvraag in en betaal de kosten

Vervolg van uw aanvraag

De ambassade, het consulaat of het ondernemingsloket stuurt uw dossier binnen 5 dagen op naar de dienst Economische Migratie van het gewest waar je je wil vestigen als zelfstandige.

Behandeling van uw aanvraag

De gewestelijke dienst Economische Migratie behandelt je aanvraag in 2 stappen:

 1. De dienst controleert of je de aanvraag juist hebt ingediend.
 • Je aanvraag is niet ontvankelijk? De diplomatieke post of het ondernemingsloket brengt je daarvan op de hoogte.
 • Je aanvraag is wel ontvankelijk? De bevoegde dienst zal je aanvraag dan verder onderzoeken.

2. De dienst onderzoekt of je dossier voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

Beslissing

De gewestelijke dienst Economische Migratie beslist over je aanvraagdossier. Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. Je dossier wordt goedgekeurd.
 • de diplomatieke post of het ondernemingsloket brengt je op de hoogte
 • je kan de beroepskaart afhalen bij het door jou gekozen ondernemingsloket, waar je een bijkomende kost moet betalen van per jaar dat de kaart geldig is.
 1. Je dossier wordt geweigerd. Ook dan brengt de diplomatieke post of het ondernemingsloket je op de hoogte.
 • je kan binnen 30 dagen in beroep gaan tegen de weigering
 • je kan ten vroegste 2 jaar volgend op de ontvangen weigering een nieuwe aanvraag indienen voor dezelfde activiteit.

Alleen in deze gevallen hoef je geen twee jaar te wachten:

 • uw aanvraag was niet ontvankelijk
 • je kan nieuwe elementen aanbrengen
 • je doet een aanvraag voor een nieuwe activiteit als zelfstandige.

Contacteer ons ondernemingsloket

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Klanten ex-Steunt Elkander:

Brussel op 02 743 05 10

Of stuur een bericht via email naar svk@avixi.be

 

Contact