Mantelzorg


Zelfstandigen die voor een hulpbehoevend of ziek familie- of gezinslid willen zorgen, kunnen via het systeem van mantelzorg hiervoor de tijd nemen. Je onderbreekt je zelfstandige activiteiten en ontvangt een tijdelijke uitkering van je sociaal verzekeringsfonds. Dat geeft jou financiële ademruimte om je zaak – en dus je inkomen – even aan de kant te schuiven.

Mantelzorg mag je maximaal twaalf maanden opnemen gedurende je volledige loopbaan. Per aanvraag is het mogelijk om één tot zes maanden mantelzorg aan te vragen. Je vraagt dit aan bij je sociaal verzekeringsfonds. Je kunt verschillende aanvragen indienen, zolang je je houdt aan de limiet van twaalf maanden.

Je kan mantelzorg aanvragen wanneer je zorgt voor:

 • je echtgenoot of echtgenote
 • je wettelijk samenwonende partner
 • een bloed- of aanverwant tot de tweede graad
 • elke persoon die volgens het Rijksregister met jou samenwoont op hetzelfde adres
 • je kind met een handicap (voor zover je kind jonger is dan 25 jaar).

Wie heeft recht op de uitkering mantelzorg?

Je kunt een beroep doen op mantelzorg als volgende voorwaarden voor jou in orde zijn:

 • je ben zelfstandige in hoofdberoep of
 • je bent helper in hoofdberoep of
 • je bent meewerkende echtgenoot in het maxistatuut
 • je bent minstens twee kwartalen aangesloten voor de start van de onderbreking
 • je sociale bijdragen voor deze kwartalen zijn betaald

Ben je zelfstandige in bijberoep, een zelfstandige onder artikel 37 (gelijkgesteld met bijberoep) of gepensioneerde? Dan heb je recht op mantelzorg als je sociale bijdrage minstens even hoog ligt als de minimumbijdrage voor een hoofdberoep.

Hoe lang kan je zorgverlof krijgen voor mantelzorg?

Per aanvraag kan je 1 tot 6 maanden zorgverlof krijgen. Na afloop mag je een nieuwe aanvraag indienen. Over je hele loopbaan kan je maximum 12 maanden opnemen.

Je mag je activiteit voltijds, of gedeeltelijk onderbreken. Een gedeeltelijke onderbreking wil zeggen dat je je zelfstandige activiteit met minstens de helft vermindert. Blijf je deels werken of vangt er iemand jouw taken ondertussen op in je zaak ? Dan kun je ook in aanmerking komen voor de uitkering. In dat laatste geval verminder je jouw activiteiten minstens met de helft.

Let wel : onderbreken is niet hetzelfde als stopzetten. Je ondernemingsnummer of vennootschap stopzetten mag niet tijdens je zorgverlof.

Zo vraag je de steun voor mantelzorg aan

Belangrijk: dien je aanvraag in vóór je jouw activiteit onderbreekt. Ben je toch te laat met indienen? Dan kunnen we maximum 1 maand teruggaan.

Aanvragen doe je met het specifiek aanvraagformulier dat je hier kan downloaden.

Verstuur je aanvraagformulier aangetekend naar je sociaal verzekeringsfonds of breng het persoonlijk binnen op het kantoor.

Zorg voor correct ingevulde bewijsstukken:

 • een attest van de behandelende arts (niet nodig voor een gehandicapt kind)
 • een verklaring op eer als je de activiteiten gedeeltelijk onderbreekt. Bij volledige onderbreking is dit document niet nodig.

Je aanvraag wordt dan onderzocht. Je ontvangt van ons een bevestiging over de beslissing.

Uitkering mantelzorg

Zodra alle nodige documenten bij ons zijn aangekomen, betalen wij je maandelijks een uitkering. Onderbreek jij je zelfstandige activiteit gedeeltelijk (minstens 50 %), dan ontvang je de helft van dat bedrag. Er is recht op een uitkering vanaf de maand nadat je de activiteiten onderbrak of vanaf de maand zelf als je je activiteiten onderbrak vanaf de eerste dag. Je ontvangt de uitkering ten vroegste de maand volgend op de maand waarin je de aanvraag en het attest van de geneesheer hebt bezorgd. Daarna gebeurt er telkens een uitbetaling op het einde van de maand.

De uitkering bedraagt 1 606,15 euro per maand bij een volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit. Bij een gedeeltelijke onderbreking (minstens 50%) ontvang je de helft, nl. 803,08 euro per maand.

Indien je zieke partner een uitkering van het ziekenfonds ontvangt is het mogelijk dat je partner deze uitkering verliest omdat jij mantelzorg ontvangt. Check dit zeker eerst even bij je ziekenfonds.

Vrijstelling sociale bijdragen

In het geval jij je zelfstandige activiteit volledig gedurende drie opeenvolgende maanden onderbreekt ben je vrijgesteld van betaling van je sociale bijdragen met behoud van rechten. Die vrijstelling geldt dus niet bij gedeeltelijke werkonderbreking.

De vrijstelling wordt toegekend voor elk kwartaal dat de derde maand van de uitkering bevat. Maar ze is wel beperkt tot vier kwartalen over je hele loopbaan. Voor de kwartalen waarin je geen sociale bijdragen moet betalen, behoud je toch alle rechten in de sociale zekerheid.

Wat bij het overlijden van de zorgpersoon tijdens de periode van mantelzorg?

Indien de zorgperiode nog doorliep in de maand van het overlijden en de maand daaropvolgend dan behoud je de uitkering voor deze twee maanden. Je aanvraag mantelzorg werd bij voorbeeld goed gekeurd voor de periode juli tot en met december. De zorgpersoon komt spijtig te overlijden in september. Je zal nog een uitkering ontvangen voor de maanden september en oktober. November en december geven geen recht meer op de mantelzorg.

De uitkering mantelzorg is rechtgevend voor elke zelfstandige die aan de voorwaarden voldoet

Binnen 1 gezin kunnen meerdere zelfstandigen recht hebben op mantelzorg voor dezelfde zorgpersoon.

Overstappen naar avixi

Overstappen van je huidig sociaal verzekeringsfonds naar avixi? Klik, vul aan en wij doen de rest.

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Klanten ex-Steunt Elkander:

Brussel op 02 743 05 10

Of stuur een bericht via email naar svk@avixi.be

Contact