Zelfstandigen actief in de sector van het varkensvlees, die moeilijkheden ondervinden door de verdere verspreiding van de Afrikaanse varkenspest binnen de Europese Unie, krijgen betalingsfaciliteiten. Die maatregelen gelden voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 (maar niet voor regularisaties van voorafgaande periodes). Die bijdragen mogen nog niet zijn betaald.

Dat betekent dat de voorlopige bijdrage van het vierde kwartaal 2021 moet betaald worden vóór 15 december 2022. De voorlopige bijdragen van het eerste kwartaal 2022 moeten betaald worden vóór 31 maart 2023.

De aanvraag voor het vierde kwartaal 2021 moet bij avixi ingediend worden vóór 15 december 2021. De aanvraag voor het eerste kwartaal 2022 moet ingediend worden vóór 15 maart 2022.

Als je één aanvraag wil indienen voor beide kwartalen samen, dan moet die aanvraag ingediend worden vóór 15 december 2021.

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats;
  • naam en zetel van zijn bedrijf;
  • ondernemingsnummer;
  • een motivering over de moeilijkheden die je ondervindt door de Afrikaanse varkenspest (minstens een duidelijke verklaring op eer).

Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen kunnen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

Je aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal. Je kan maar een aanvraag tot vrijstelling indienen als je de afrekening van de betrokken bijdragen hebt ontvangen.

Als je een aanvraag tot uitstel van betaling hebt ingediend, dan kan je ook vrijstelling van bijdragen vragen.

Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kan die kwartalen later wel nog regulariseren om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Je kan een aanvraag indienen bij avixi via het formulier vrijstelling bijdragen Afrikaanse varkenspest.

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen (berekend op de beroepsinkomsten van het derde jaar dat voorafgaat) als hun geraamde beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Als de werkelijk beroepsinkomsten toch hoger zijn dan het bedrag waarop de verminderde voorlopige bijdragen zijn betaald, dan wordt bij de eindafrekening niet alleen een supplement aangerekend maar ook verhogingen.