In het kader van de maatregelen “vermindering van de lasten op arbeid” die genomen werden in het stelsel van de werknemers heeft de Ministerraad op 1 april 2022 een maatregel goedgekeurd die in een lastenvermindering voorziet voor bepaalde zelfstandigen, met name voor de “primostarters”.

Een primostarter is elke zelfstandige starter die tijdens de 20 kalendermaanden vóór de aanvang of herneming van zijn zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik onderworpen was als zelfstandige in hoofdberoep noch als zelfstandige gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep.

De primostarters met een aanvang van hun zelfstandige activiteit vanaf 1 april 2022 zullen een bijdragevermindering krijgen van 100 euro op de (voorlopige en definitieve) sociale bijdragen van het eerste kwartaal van aansluiting.

Aangezien deze beslissing nog het verdere wetgevende proces moet doorlopen zal deze vermindering voor diegenen die in het tweede kwartaal 2022 van start gaan als primostarter pas toegepast kunnen worden bij de sociale bijdragen van het derde kwartaal 2022 (hun tweede kwartaal van aansluiting).

Vanaf het derde kwartaal 2022 zullen de primostarters waarbij hun activiteit dan aanvang neemt, de vermindering dadelijk toegepast zien in hun eerste kwartaal van aansluiting.