Geboorte van een kind


Groeipakket en startbedrag

Word je tijdens je zelfstandige carrière mama of papa? Dan krijg je als ouder een startbedrag en een groeipakket (de vroegere kinderbijslag) voor je kindje.

Wanneer krijg je een groeipakket?

Sinds 1 januari 2019 hanteert elke regio in België een eigen systeem van kinderbijslag. Het domicilie van je kind bepaalt de regio die voor jou van toepassing is.

Het groeipakket (de vroegere kinderbijslag) krijg je vanaf de maand volgend op de geboorte van je kindje. Het maandelijks bedrag wordt berekend en betaald via een kinderbijslagfonds van jou keuze. Hoeveel kinderbijslag je maandelijks krijgt, hangt af van het aantal kinderen, hun leeftijden en de concrete situatie.

Voor eenoudergezinnen, wezen, gehandicapte kinderen jonger dan 21, kinderen van gepensioneerde of mindervalide zelfstandigen of van uitkeringsgerechtigde werklozen die een zelfstandige activiteit willen starten, geldt een verhoogde kinderbijslag.

Bekijk hier het groeipakket waar je recht op hebt voor Vlaanderen.

Wat is een startbedrag?

Bij de geboorte of de adoptie van een kind, krijg je eenmalig een startbedrag. Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen bij je kinderbijslagfonds. Je kan het startbedrag al ontvangen twee maanden voor de geschatte geboortedatum. Het startbedrag kan wel pas betaald worden na ontvangst van het doktersattest.

Moederschapsuitkering

Wat is moederschapsuitkering?

De moederschapsuitkering geeft recht op 12 weken rust waarvan 3 weken rust verplicht moeten genomen worden en 9 weken flexibel kunnen opgenomen in tot 36 weken na de bevalling. De moederschapsvergoeding bedraagt € 514,64 per week, dit is voor 12 weken € 6.175,68 en wordt toegekend aan de vrouwelijke zelfstandige of aan de aangesloten meewerkende echtgenote. Bij de geboorte van meerlingen wordt het moederschapsverlof 13 weken en de uitkering bedraagt hiervoor € 6.690,32.

Sinds 01/01/2017 kan het moederschapsverlof vol- of halftijds opgenomen worden. Het is mogelijk om dit verlof niet enkel per week op te nemen , maar ook voltijds of halftijds. Concreet betekent dit dat de 9 facultatieve weken van het moederschapsverlof gedeeltelijk voltijds en gedeeltelijk halftijds (maximaal 18 weken halftijds), naar keuze van de vrouwelijke zelfstandige, opgenomen kunnen worden. Het hele facultatieve verlof zal opgenomen moeten worden over een periode van 36 weken te tellen vanaf het einde van het verplichte postnatale verlof.

Waar je moederschapsuitkering aanvragen?

Het moederschapsverlof moet aangevraagd worden bij het ziekenfonds van de toekomstige moeder en dit kan ten vroegste na zes maanden zwangerschap en ten laatste zes weken na de bevalling.

Om recht te hebben op de moederschapsvergoeding moet een zelfstandige activiteit van ten minste 6 maanden bewezen kunnen worden tenzij voor de zelfstandigheid de toekomstige moeder sociale rechten opgebouwd heeft als werknemer (niet als ambtenaar of als werknemer van NMBS).

Heb je ook recht op moederschapsuitkering bij adoptie?

Bij de adoptie van een kind jonger dan 3 jaar is er eveneens recht op het moederschapsverlof van 6 weken, de vergoeding bedraagt € 3.087,90. Indien het geadopteerde kind de leeftijd heeft tussen 3 en 8 jaar is het moederschapsverlof 4 weken en bedraagt de vergoeding € 2.058,56.

Voor een gehandicapt kind dat geadopteerd wordt is er een verdubbeling van het adoptieverlof. Het verlof moet binnen de 2 maanden starten, te rekenen vanaf de inschrijving op het thuisadres. Het eindigt op de dag dat het kind 8 jaar wordt.

De adoptieuitkering is € 514,64 per week en wordt in één keer uitbetaald. Hiervoor moet een aanvraag gedaan worden bij het ziekenfonds binnen de maand na de opstart van het adoptieverlof.

Vrijstelling betaling sociale bijdragen

Ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap wordt vrijstelling van sociale bijdragen met behoud van rechten toegekend voor het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de bevalling aan de rechtgevende vrouwelijke zelfstandigen (hoofdberoep of meewerkende partner).

Moederschapshulp (gratis dienstencheques) voor zelfstandige mama’s

Als zelfstandige mama heb je recht op moederschapshulp, dit zijn gratis dienstencheques. Je kan de cheques gebruiken voor huishoudelijke hulp.

Wat is moederschapshulp?

De zelfstandige mama heeft na de geboorte van een kind recht op 105 dienstencheques met een waarde van € 9,00 per cheque. De cheques kunnen gebruikt worden voor huishoudelijke hulp via een erkende organisatie. Bij een geboorte van een meerling, wordt de moederschapshulp maar één maal toegekend.

Wie heeft recht op gratis dienstencheques?

 • Je bent aangesloten als zelfstandige, helpster of meewerkende echtgenote in maxi-statuut op het moment van de bevalling.
 • Je bent in orde met de sociale bijdragen (betaald of vrijgesteld) voor het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de bevalling.
 • Het kindje is ingeschreven in het rijksregister en verblijft in het gezin van de mama na de geboorte tot de toekenning van de moederschapshulp. Indien het kindje overlijdt, volstaat het dat het ingeschreven was in het gezin van de mama om aan deze voorwaarde te voldoen.
 • Je bevestigt dat je onmiddellijk na je bevallingsrust een beroepsactiviteit zal hernemen, hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer of ambtenaar (minstens halftijds). In geval er niet daadwerkelijk een activiteit wordt hernomen zijn de dienstencheques niet verschuldigd.
 • De zelfstandige in bijberoep ontvangt zijn rechten via zijn statuut van loontrekkende.

Hoe kan ik de gratis dienstencheques aanvragen ?

 • Dien een aanvraag in bij uw sociale verzekeringskas.
 • Doe dit ten vroegste vanaf de 6e maand van de zwangerschap en ten laatste aan het einde van de 15e week volgend op de geboortedatum. Na deze termijn zal uw aanvraag niet meer geaccepteerd worden.
 • Uw sociale verzekeringskas verstrekt u de nodige attesten en inschrijvingsformulieren.
 • Als u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, regelt uw sociale verzekeringskas vervolgens de bestelling van uw dienstencheques bij Sodexo.
 • Na de geboorte van uw kind stuurt Sodexo u de 105 gratis dienstencheques per post op of stelt ze gratis ter beschikking in uw beveiligde zone als u ervoor hebt gekozen om elektronische dienstencheques te gebruiken.
 • In totaal kunnen 105 cheques van € 9 per cheque aangewend worden voor hulp in het huishouden zoals voor het bereiden van maaltijden, het doen van boodschappen, schoonmaak, enz…
 • Om de cheques te kunnen krijgen moet het kind geboren zijn na 31 december 2005, moet het vanaf de geboorte in het gezin van de aanvraagster-zelfstandige verblijven en moeten de sociale bijdragen van de 2 voorafgaande kwartalen betaald zijn.
 • De cheques kunnen enkel via e-mail, brief of ter plaatse aangevraagd worden bij het sociale verzekeringsfonds waarbij de aanvraagster is aangesloten.
 • Voorlopig kan de hulp niet gebruikt worden bij de adoptie van een kind.

Vaderschaps- of geboorteverlof

De zelfstandige, zelfstandig helper of meewerkende echtgenoot die vader of mee-ouder wordt heeft sinds 1 mei 2019 recht op de vaderschaps- of geboorteuitkering bij onderbreking van de activiteiten binnen de 4 maanden na de geboorte.

 • maximaal vijftien volledige dagen (of maximaal dertig halve dagen) voor de geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Tijdens het geboorteverlof krijg je een dagvergoeding. Je kan dit vaderschapsverlof ook in halve dagen opnemen. Dan is je de vergoeding de helft.
 • maximaal twintig volledige dagen (of maximaal veertig halve dagen) voor de geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2023.

Kan of wil je de vijftien volledige dagen (of 30 halve dagen) niet opnemen? Dan kan je maximaal acht dagen geboorteverlof opnemen en naast de dagvergoeding de éénmalige premie van € 135 voor geboortehulp aanvragen.

Welke voorwaarden zijn er om deze uitkering te krijgen?

De vaderschaps- en geboorte uitkering is enkel van toepassing voor de zelfstandigen in hoofdberoep.

Voorwaarde om recht te hebben op deze uitkering:

 • de zelfstandige activiteit moet minstens 2 kwartalen in hoofdberoep uitgeoefend worden vóór het kwartaal van de geboorte én tijdens de kwartalen waarin de activiteit onderbroken wordt. Indien de vader nog geen aansluiting als zelfstandige had in de 2 kwartalen voor het kwartaal van de geboorte heeft hij alsnog recht als hij gedurende deze kwartalen onderworpen was aan een ander stelstel van de Belgische Sociale Zekerheid.
 • Daarbij geldt nog dat de geboorte ná 01 mei 2019 moet plaats gehad hebben.
 • De band met het kind moet bewezen worden:
 • wettelijke afstamming bewijzen:
 • gehuwd: automatisch in orde
 • niet gehuwd: kind moet erkend worden
 • geen wettelijke afstamming:
 • wettelijk samenwonen met de persoon met wie de afstamming wel vaststaat en waarbij het kind gedomicilieerd is
 • minimum 3 jaar feitelijk samenwonen met de persoon met wie de band van wettelijke afstamming vaststaat op het moment van de geboorte

Hoe aanvragen?

Bij je sociaal verzekeringsfonds met het voorziene aanvraagformulier samen met de gevraagde bijlagen. Verstuur je aanvraagformulier aangetekend naar je sociaal verzekeringsfonds of breng het persoonlijk binnen op het kantoor. Bezorg je aanvraag ten laatste voor het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte. Voor geboortes na 01/01/2020 is er een extra maand voorzien indien de geboorte plaats heeft in de laatste maand van een kwartaal (maart, juni, september, december).

Contact

Heb je nog een vraag?

Contacteer je klantenbeheerder:

Mechelen op 015 45 12 60
Brugge op 050 40 65 65
Hasselt op 011 22 27 46

Of stuur een bericht via email naar info@avixi.be.

Contact