Steunmaatregelen fruitteeltsector 2023

Veel zelfstandigen uit de fruitteeltsector (NACE-code beginnend met 01.240) worden met zware financiële moeilijkheden geconfronteerd door de aanzienlijke directe impact van de energiecrisis op de stijgende productiekosten en/of andere structurele of conjuncturele factoren die momenteel wegen op de fruitteeltsector (o.a. gevolgen Russisch embargo van 2014 op Europese export van voeding; groei van de normering inzake te respecteren sociale- en milieu-reglementering).

Deze sector kan rekenen op een aantal steunmaatregelen.

1. Uitstel betaling sociale bijdragen

De zelfstandigen in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoten zelfstandigen, kunnen uitstel van betaling van de voorlopige sociale bijdragen aanvragen (niet van de regularisatiebijdragen) van de 4 kwartalen van 2023.

De steunmaatregel geldt niet voor reeds betaalde sociale bijdragen.

Aanvraag indienen:

 • Met online aanvraagformulier:
  • Met motivatie – duidelijke toelichting/verklaring op eer betreffende de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt ingevolge de energiecrisis en andere structurele en conjuncturele factoren waarmee de fruitteeltsector geconfronteerd wordt.
  • Bij voorkeur bewijsstukken toevoegen

Uiterste aanvraagdatum:

 • Kwartalen 1/2/3/4: vóór 15 maart 2023
 • Kwartalen 2/3/4: vóór 15 juni 2023
 • Kwartalen 3/4: vóór 15 september 2023
 • Kwartaal 4: vóór 15 december 2023

Uiterste betaaldatum:

 • Kwartaal 1: 31 maart 2024
 • Kwartaal 2: 30 juni 2024
 • Kwartaal 3: 30 september 2024
 • Kwartaal 4: 15 december 2024

Let op: het uitstel van betaling tot 2024 staat de fiscale aftrekbaarheid van VAPZ-premies in de weg.

2. Vermindering sociale bijdragen

De getroffen zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen van het jaar 2023. De zelfstandige kan kiezen om de voorlopige sociale bijdragen van 2023 te verminderen en te laten berekenen op het effectieve geschatte inkomen van 2023 als dit inkomen lager blijkt te liggen dan dit van 3 jaar geleden. Er blijft een beperking tot de wettelijke minimumdrempels die van toepassing zijn op zelfstandigen in hoofdberoep, op starters en op meewerkende echtgenoten. Zelfstandigen in hoofdberoep (primostarters inbegrepen) en meewerkende echtgenoten blijven dus wel steeds een wettelijke minimumbijdrage verschuldigd.

Let op: als er een vermindering van de voorlopige bijdragen aangevraagd en verkregen wordt en het werkelijke inkomen blijkt uiteindelijk toch hoger, dan is avixi wettelijk verplicht om per kwartaal 3% verhoging aan te rekenen op de opgevorderde supplementen én 7% bij elke jaaroverschrijding. (verhoging artikel 11bis)

3. Vrijstelling sociale bijdragen

De zelfstandigen uit de fruitteeltsector kunnen voor de sociale bijdragen van de 4 kwartalen van 2023 een versoepelde aanvraag tot vrijstelling van deze bijdrage indienen.

Voorwaarden:

 • Aantonen impact van de energiecrisis en/of andere structurele of conjuncturele factoren op de zelfstandige activiteit.

Aanvraag indienen:

 • Ondertekend aanvraagformulier per post of mail:
  • Met motivatie (bv. impact en opgave toename energievoorschotfactuur van 2023 t.o.v. 2021)
  • Bewijsstukken bijvoegen

Uiterste datum indienen aanvraag:

 • Kwartaal 1: vóór 15 maart 2023
 • Kwartaal 2: vóór 15 juni 2023
 • Kwartaal 3: vóór 15 september 2023
 • Kwartaal 4: vóór 15 december 2023

Een aanvraag kan pas ingediend worden ná ontvangst van het vervaldagbericht van het betrokken kwartaal.

De vrijstelling van de sociale bijdragen kan ook ná 15 maart 2023 nog ingediend worden maar dan via de niet versoepelde aanvraagformaliteiten. De aanvraag vrijstelling moet uiterlijk ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van het betrokken kwartaal.

Startende zelfstandigen kunnen pas een vrijstelling aanvragen als ze vier kwartalen zelfstandige zijn (tenzij de activiteit werd stopgezet vooraleer de zelfstandige vier opeenvolgende kwartalen onderworpen geweest is).

Let op:

 • Verlies van pensioenrechten voor het kwartaal met vrijstelling.
 • Binnen de 5 jaar kunnen vrijgestelde kwartalen nog betaald worden. Hiervoor moet contact opgenomen worden met het sociaal verzekeringsfonds.
 • Bij vrijstelling blijven de rechten voor kinderbijslag en ziekteverzekering in orde.
 • Fiscale aftrekbaarheid van de premie Vrij Aanvullend Pensioen vervalt.